De Jeugdwet

Op wie is deze wet van toepassing?

Deze wet is van toepassing op cliënten:

  1. van 0 t/m 17 jaar met een extramurale indicatie. Een extramurale indicatie betekent een indicatie met losse functies en is dus geen zorgzwaartepakket (ZZP). Het gaat dan bijvoorbeeld om de functies begeleiding individueel, begeleiding groep, behandeling individueel, behandeling groep, kortdurend verblijf of persoonlijke verzorging;
  2. van 0 t/m 17 jaar met een zorgzwaartepakket zoals hieronder genoemd:
  • VG 1 t/m 3;
  • LVG 1 t/m 5;
  • GGZ 1 t/m 7.

Wie is verantwoordelijk voor de Jeugdwet?

Voor kinderen in de Jeugdwet is de gemeente verantwoordelijk. Wanneer een cliënt in 2015 (voor het eind van de looptijd van zijn/haar indicatie) achttien jaar wordt, is de gemeente verantwoordelijk voor de continuïteit van zorg tot het eind van de indicatie (uiterlijk tot eind 2015). Als een jeugdige achttien jaar wordt, kan het zijn dat hij of zij in aanmerking komt voor dezelfde zorg op basis van een andere wet (Zvw, Wlz of Wmo). Dan vervalt de jeugdhulpplicht van de gemeente. Alleen als de jeugdige is geïndiceerd voor een vorm van jeugdhulp die voor meerderjarigen niet op grond van een andere wet kan worden voortgezet, blijft de jeugdhulpplicht van de gemeente bestaan tot het eind van de indicatie. (Bron: “Jeugdwet: overgangsrecht en leeftijdsgrens”, VGN, 26-01-2015).

 In de Jeugdwet is de gemeente waar de ouder met gezag woont de verantwoordelijke gemeente. In sommige gevallen is de werkelijke verblijfplaats van de jeugdige bepalend voor de verantwoordelijke gemeente.

Eigen bijdrage in de Jeugdwet

Vanaf 1 januari hebben gemeenten de verplichting om op grond van de Jeugdwet een ouderbijdrage te innen bij jeugdhulp met verblijf buitenshuis. Het gehele proces voor het innen van deze bijdrage vraagt een handmatige uitwisseling tussen zorgaanbieder en de gemeente. De gemeenten Haarlem en Zandvoort hebben daarom besloten dat zij geen ouderbijdrage gaan innen voor cliënten die in 2014 zorg ontvingen en van wie de zorg wordt voortgezet in 2015 in verband met de administratieve lastendruk.